ALGEMENE VOORWAARDEN THHINK


TERMEN
THHINK (opleiding Stressmanagement Vlaanderen)
hierna genoemd: “De Organisator

Iedere natuurlijke of rechtspersoon waarmee de organisator een overeenkomst sluit tot het verzorgen van trainingen opleidingen, coaching, workshops en lezingen, ongeacht of opdrachtgever zelf, of een derde deelneemt.
hierna genoemd: “De Deelnemer

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle activiteiten van de organisator. Van deze algemene voorwaarden kan alleen, na overleg, schriftelijk worden afgeweken. Eventuele voorwaarden eigen aan de klant zijn uitgesloten.

De algemene voorwaarden zijn hoe dan ook verondersteld aan de deelnemer overgemaakt. Ze kunnen op eenvoudig verzoek aan de klant worden bezorgd.

VERKLARING
De organisator verklaart hierbij de reguliere geneeskunde als basis te beschouwen van de gezondheidszorg. De organisator kan/mag geen medische diagnoses of analyses in vraag stellen.

De dienstverlening van de organisator zijn uitsluitend een mogelijke ondersteuning en aanvullend bij de reguliere geneeskunde.

De dienstverlening van de organisator vervangen geen medische behandelingen of medicaties, psychologische of psychiatrische begeleiding. Indien de deelnemer medische klachten of twijfels heeft, dient de deelnemer steeds eerst een arts te raadplegen.

Door de aard van de dienstverlening van de organisator en de nadrukkelijke inbreng van de deelnemer streven beide partijen naar een betere bewustwording en verandering bij de deelnemer. De klant bepaalt zelf of, en hoe snel hij/zij een verandering teweegbrengt en blijft op ieder moment zelf verantwoordelijk voor zijn/haar proces.

OPLEIDINGEN
De overeenkomst met betrekking tot het voorbereiden en uitvoeren van een opleiding komt tot stand door de inschrijving via het (online) inschrijvingsformulier van de organisator.

BELET EN ANNULATIES
De organisator houdt zich het recht voor een geplande opleiding te wijzigen in geval van ziekte of overmacht. De deelnemer wordt hieromtrent met spoed op de hoogte gesteld en zal andere data aanbieden.
De deelnemer heeft in dit geval geen recht op schadevergoeding.

Indien de deelnemer tijdens een opleiding wenst te stoppen, is het volledige bedrag van de opleiding verschuldigd.

Indien de klant door omstandigheden de inschrijving wil annuleren, gelieve ons dan steeds zo snel mogelijk te verwittigen.
De deelnemer kan de opleiding/cursus tot 30 kalenderdagen voor de eerste cursusdag enkel per e-mail (admin@thhink.be) kosteloos annuleren.
SMS komt niet in aanmerking voor communicatie rond belet en annulaties.
Bij annulering per e-mail gelijk aan of korter dan 30 kalenderdagen voor de eerste cursusdag wordt 50% van de totale prijs aan deelnemer in rekening gebracht.

Bij annulering per e-mail (admin@thhink.be) gelijk aan of korter dan 14 kalenderdagen voor de eerste cursusdag of bij niet annulering wordt de totale prijs aan opdrachtgever in rekening gebracht.

De organisator heeft het recht om een opleiding te annuleren of deelname van een deelnemer te weigeren.
De deelnemer heeft dan het recht heeft op 100% terugbetaling.

BETALINGEN
Een opleiding wordt volledig vooraf betaald.
Het volledige bedrag moet minstens 1 week voor de start betaald zijn of 14 kalenderdagen na factuurdatum zoals alle andere facturen van de organisator.

FACTURATIE
De facturatie gebeurd steeds, via post of e-mail na een start van een opleiding.

Dit doen we omdat het mogelijk is dat een opleiding door te weinig deelnemers niet kan starten zodat de organisator het bedrag terug kunnen storten zonder het opmaken van credit-nota’s. Deze werkwijze past in ons beleid van administratieve eenvoud.

De betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur, tenzij anders vermeld op de factuur.

Indien de factuur niet tijdig wordt betaald, is de deelnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim en is de organisator gerechtigd 1,5 % vertragingsrente per maand in rekening te brengen, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbare bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.

Bij het uitblijven van tijdige betaling is de deelnemer tevens aansprakelijk voor alle in redelijkheid te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten met een minimum van 15 % van het openstaande factuurbedrag.
Daarnaast is de organisator bij overschrijding van de betalingstermijn gerechtigd alle werkzaamheden voor de opdrachtgever per omgaande te staken of op te schorten, zonder aansprakelijk te zijn voor eventuele schade die daardoor ontstaat.

De inschrijvingsbevestiging door de deelnemer leidt tot de verplichting tot betaling, ongeacht op welke manier de deelnemer de opleiding wil beëindigen of afronden.

Alle bedragen zijn exclusief BTW, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

stressmanagement opleidingen vlaanderen